Transformación dixital

áreas

Transformación dixital

A transformación dixital dos procesos empresariais e da propia oficina intensificouse nos últimos tempos, traendo consigo extraordinarias posibilidades de mellora e racionalización para empresas e entidades.

Perspectiva

Cremos firmemente nos beneficios que a transformación dixital ofrece ás organizacións. Traballar un mesmo documento desde diferentes lugares. Coñece as variables empresariais críticas en calquera momento e desde calquera dispositivo. Automatizar tarefas. Compartir información.

Percibimos esta revolución tecnolóxica como un aliado de empresas e organizacións que impulsa a súa produtividade, mellora a súa competitividade e capacita aos seus equipos humanos para desenvolver as súas habilidades e alcanzar o seu máximo potencial.

.

Cando se trata de impulsar a dixitalización do negocio e das operacións de xestión da organización, a nosa perspectiva pódese resumir en catro piares fundamentais:

Actitude

Actitude

A transformación dixital implica unha cultura organizativa propensa ao cambio, asumindo que son necesarias novas solucións para garantir o éxito. En Inova confiamos no que facemos e transmitimos esa paixón aos nosos clientes.

Estratexia

Estratexia

A dixitalización debe servir para resolver un problema e satisfacer necesidades. Nin máis nin menos. A súa implantación deberá perseguir os obxectivos marcados nun plan ben definido, aportando valor engadido e garantindo unha óptima rendibilidade económica.

Método

Método

Cremos nunha metodoloxía que aposta pola mellora áxil e continua e que sitúa ás persoas -clientes e traballadores- no centro dun proceso que nunca perde de vista o espírito innovador e a escalabilidade.

tecnoloxía

Tecnoloxía

Para Inova, a tecnoloxía debe estar ao servizo da organización. Nunca ao revés. Debe ser o instrumento que xere os datos que axuden a axilizar o proceso de toma de decisións e outorgue ás empresas a vantaxe competitiva que buscan.

Como o facemos?

Planes de dixitalización

plans de dixitalización

Evaluación das áreas de mellora da organización,  planificación de medidas, tecnoloxías e solucións a implantar e seguimento e mellora continua de accións.

 

dixitalización de procesos

optimización e dixitalización de procesos

Análise inicial, identificación de oportunidades de mellora e optimización de procesos mediante la implantación de  ferramentas de produtividade.

xESTIÓN COMERCIAL

xESTIÓN COMERCIAL

Configuración e posta en marcha de plataformas CRM de xestión dos recursos comerciais da organización.

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE

Deseño e implantación de cadros de mando integrais de intelixencia de negocio para a supervisión dos indicadores clave da organización.

solucións a medida

solucións a medida

Realización de solucións específicamente deseñadas ou seleccionadas para a dixitalización de ámbitos específicos.

transformación dixital

Cremos no paradigma dixital e situamos as ferramentas que o definen onde deben estar: como clave para acadar novos niveis de eficiencia na organización e nos servizos prestados a clientes e usuarios.

Os nosos traballos recentes