Última convocatoria Re-acciona 2020: data límite de inscrición, 28 de decembro

Re-acciona convoacatoria diciembre 2020

O vindeiro 28 de decembro remata o prazo de inscrición para beneficiarse do programa Re-acciona promovido polo Igape. Trátase dun servizo de apoio ás pequenas e medianas empresas galegas para adopción de solucións de xestión empresarial en mobilidade que fagan más eficiente o traballo; permitan unha toma de decisión áxil e impulsen a productividade dos traballadores a través da dixitalización de boa parte dos procesos.

Inova Labs acompañará á túa peme na implantación das solucións máis axeitadas en función das condicións da túa empresa:

 • Cadros de mando baseados en business intelligence
 • Plataformas de xestión comercial
 • Postos de traballo virtuais
 • Seguimento dixital da producitvidade
 • Xestores documentáis sen papel
 • Etcétera

 Consulta aquí as condicións ou escríbenos un mail para coñecer as túas necesidades a info@inovalabs.es 

Re-acciona e dixitalízate coa Oficina Virtual de Traballo Colaborativo.

 

É posible traballar dende casa sen perder competitividade?

Segundo un estudo do Eurostat, en 2019 tan só o 4.8% dos traballadores españois traballaba dende casa, o que os sitúa por debaixo da media europea e moi lonxe de países como Finlandia ou Países Baixos, nos que a porcentaxe de persoas activas que realizan o seu día a día dende o fogar chega ó 14.1%. Non obstante, por mor da crise desencadeada pola Covid-19 son moitas as empresas que tiveron que implementar esta modalidade para poder aseguraren a súa supervivencia e continuar coa súa actividade. En moitos casos, a transición cara ao teletraballo realizouse dun xeito improvisado e apresurado, o que reduce a eficiencia dos empregados e polo tanto a competitividade das compañías.

Dispoñer duns procedementos e ferramentas para virtualizar os postos de traballo, eliminar as barreiras e silos de información que poidan ser creados polo distanciamento físico e organizar e seguir a carga de traballo, son tarefas clave para traballar en remoto eficientemente. As empresas non só deben asegurar que todos os empregados dispoñan de dispositivos para traballar e comunicarse, senón que deben poñer á súa disposición unha infraestrutura común para a execución e seguimento das tarefas. As aplicacións de chat e videochamada permiten que as persoas estean en contacto e exista un fluxo de comunicación constante. As suites de elaboración colaborativa de documentos e almacenamento na nube, posibilitan que varios traballadores poidan traballar no mesmo documento á vez, eliminando as duplicidades e reducindo tempos de edición. A xestión e a organización pode realizarse de maneira áxil apoiándose en ferramentas online e implicando a todos os estratos da compañía.

En Inova Labs, como en moitas outras PEMEs, implementamos o traballo colaborativo e en remoto e xa desfrutamos das seguintes vantaxes:

Redución dos tempos de reunión unha media dun 30%; as xuntanzas desenvólvense con maior axilidade e as intervencións son máis breves e directas.
Aumento do número de contactos entre persoas, tanto a nivel interno como con colaboradores e clientes, en aproximadamente un 20%; o traballo en equipo resulta máis doado e resolutivo, de xeito que se recorre a el con maior frecuencia que na oficina física.
Diminución de cantidade de documentación xerada e eliminación das duplicidades; a información está mellor xestionada e se eliminan os erros provocados pola convivencia de varias versións dun mesmo documento, ou de distintos documentos que desempeñan a mesma función.
Aumento da implicación e motivación do persoal: o aumento da eficiencia do traballo, a mellora das relacións entre os membros do equipo e a eliminación de erros fan que as persoas estean máis satisfeitas co que fan e co seu rol na empresa.
Todo isto tradúcese nun aumento da eficiencia global da compañía de aproximadamente un 5%, o que traerá consigo un significativo aforro de costes.

O servizo ‘Apoio na adopción de solucións de xestión empresarial en mobilidade’, do programa Re-acciona, financiado por IGAPE, faculta que as PEMEs poidan implementar a Oficina Virtual de Traballo Colaborativo. En Inova Labs, acompañámoste dende a etapa de diagnóstico ata a posta en marcha da solución. Axudámosche a escoller as aplicacións e ferramentas que mellor se axustan a túa situación particular e configurámolas e adaptámolas contigo. Ademais, establecemos os procedementos e procesos que permitan obter o máximo rendemento e formamos ó persoal na utilización dos diferentes elementos de teletraballo. Se queres facer máis eficiente o traballo en remoto e colaborativo na túa PEME, escríbenos a info@inovalabs.es “

Leer máis

 

Re-acciona e toma decisións baseadas en datos

 

Como gañar axilidade e precisión na toma de decisións empresariais?

Na actualidade, as empresas adoitan tomar as súas decisións en base á percepción do equipo humano e a datos recollidos en distintas ferramentas tales como as follas de cálculo ou os ERP. Estas ferramentas non están especificamente deseñadas para a visualización áxil e estruturada de datos e non favorecen que o proceso de toma de decisións sexa todo o eficiente e preciso que podería chegar a ser. Posto que a información se atopa en distintas fontes, é moi posible que haxa aspectos que pasen desapercibidos para quen debe decidir, que pode non ter un valor preciso sobre variables importantes como a marxe por proxecto, os custes indirectos imputables ou as partidas concretas que fan que se desvíe o presuposto inicial.

En moitos casos, os datos atópanse almacenados en silos que impiden que diversas áreas da compañía poidan explotar o seu valor. Noutros casos, a información obtida dos datos non é accesible para os distintos departamentos da empresa. De feito, é frecuente que se malgaste tempo diariamente en localizar os datos que fan falta para xestionar a organización. Esta cuestión supón dous problemas: en primeiro lugar, o dato pode non ser único, co que a información obtida non é fiable; por outra banda, varios departamentos da mesma empresa pode que estean traballando en paralelo para obter a mesma información.

A procura de SSOT ( single source of truth) debe ser unha cuestión crítica

As compañías deben resolver esta cuestión para unificar os datos e poñelos a disposición de toda a empresa. Tamén, o mapeo das fontes de datos pode achegar información de alto valor engadido para resolver cuestións de relevancia para a organización. A extracción de datos correctos e únicos provenientes de fontes accesibles e fiables e a súa posterior análise é chave para obter unha vantaxe analítica.

Neste sentido, os denominados sistemas de Business Intelligence presentan esquemas con datos estruturados que, unha vez analizados, amosan visualmente a información en cadros de mando; isto fai posible que de xeito áxil e preciso cada departamento teña a información que require para adecuar a súa actividade á situación da organización e do seu contexto de operacións.

As empresas poden dotarse desta tecnoloxía facilitadora de xeito sinxelo e a baixo custe. Existen diversas aplicacións como Power BI ou Click Sense que permiten mostrar a información obtida dos datos con KPIs e gráficas que fan que, dun so golpe de vista, usuarios sen coñecementos técnicos ou de programación poidan detectar irregularidades e investigar ata obter a causa das mesmas. Así, cada un dos usuarios desta tecnoloxía ten a capacidade de levar a cabo as accións pertinentes que en conxunto fagan que a compañía responda con maior celeridade e mellore os seus resultados.

No hay texto alternativo para esta imagen

O que aparece na imaxe (e que se pode consultar na seguinte ligazón: http://inovalabs.es/es/actualidad/demo-cuadro-mando/) é un cadro de mando de demostración que simula a situación da función comercial dunha organización ficticia. Mediante esta ferramenta, un responsable comercial podería coñecer a situación do seu departamento de xeito rápido, a través dun ordenador ou dun dispositivo móbil, sen necesidade de facer ningunha outra consulta, de xeito inmediato e inequívoco.

Non obstante, os cadros de mando teñen moitas aplicacións. Unha delas é a do seguimento de accións complexas: por exemplo, a Autoridade Portuaria de Vigo conta cun cadro de mando (http://www.bluegrowthvigo.eu/impacto) para amosar á súa comunidade a situación do Plan Blue Growth Porto de Vigo e as decenas de indicadores relativos aos distintos proxectos que o constitúen.

En xeral, as pemes que optan por adoptar esta tecnoloxía obteñen melloras significativas nos tempos invertidos na análise de datos e nos procesos de toma de decisións. No contexto actual provocado pola pandemia do COVID-19, estas melloras son, se cabe, aínda máis notables e necesarias.

Un acceso sinxelo e rápido a Business Intelligence: Re-acciona

programa Re-acciona, financiado por IGAPE e apoiado por AMTEGA, pon a disposición das pemes galegas de servizos de apoio na adopción de solucións empresariais en mobilidade. Entre estas solucións atópase o deseño, implementación e acompañamento na posta en funcionamento dunha ferramenta de analítica e visualización de datos. Esta solución é un cadro de mando dinámico e visual para a monitorización en tempo real e a análise integrada da información clave dos procesos de negocio da empresa. Se queres tomar decisión máis áxiles e acertadas na túa PEME, escríbenos a info@inovalabs.es “ .

Leer máis

 

Re-acciona e dixitalízate co control horario e presencial

 

Como podemos valorar o produtividade dun traballador na economía do coñecemento?

O termo knowledge worker refírese aos traballadores de alto nivel que aplican coñecementos teóricos e analíticos adquiridos durante toda a súa formación, que lles permite desenvolver produtos ou servizos. Asociase comunmente aos traballadores do sector TIC, pero tamén se encadran outros coma os enxeñeiros, arquitectos, analistas financeiros ou consultores, entre outros. Segundo o Wall Street Journal, dende os anos 80 do século pasado, o numero de empregos dentro da knowledge economy creceu a un ratio de 1,9 millóns de empregados por ano, en comparación co resto de traballadores que crecen entre os 100 mil e 250 mil anuais.

Medir a produtividade do traballo manual é fácil: ¿cantas X podes facer nun tempo Y? Pode ser mais complexo, pero o output resultado é algo tanxible. No caso dos knowledge workers, o seu valor esta na aplicación do seu coñecemento adquirido para a resolución de problemas complexos; pero medir a súa produtividade é moito mais difícil, non nos funcionan as mesmas regras debido entre outras cousas a que:

 • O output pode ser intanxible e difícil de medir.
 • Baséase na produción do equipo en vez da individual.
 • As empresas non están a medir o tempo empregado polos seus traballadores.
 • O tempo dedicado a traballar cada vez se dilúe mais entre a vida profesional e persoal en situacións como o teletraballo.

O que non se mide non se pode mellorar…

Dado o gran abanico de sectores no que se encadran os knowledge workers, os resultados e a forma de calcular a súa produtividade varia moito dunha organización a outra, polo que é moi difícil elixir un KPI de aplicación xeral para todas as empresas.

Medir o tempo das tarefas a levar a cabo polos knowledge workers pode servirnos para cuantificar a contribución de cada un dos traballadores, sempre que poidamos estandarizar no maior grado que poidamos o proceso de traballo e as tarefas a levar a cabo, xa que non é o mesmo nun servizo técnico dun banco responder a un ticket sobre: «Preciso que me transfirades a seguinte cantidade» que a un de: «Todos os datos na miña conta desapareceron e preciso desesperadamente recuperalos. Help!». Establecer unha ferramenta que permita contabilizar as horas dedicadas polos knowledge workers a cada un dos proxectos danos unha visión da produtividade destes; se ademais temos contabilizado o custe de cada hora do traballador, podemos contabilizar o custe de produción e o resultado económico dos proxectos. Por ultimo, esta dinámica pódenos axudar a detectar onde se atopan as gorxas de botella en cada unha das fases do proxecto: cal leva mais tempo, que fase ten un custe maior, etc.; ou que tipo de proxectos son os menos rendibles polo seu custe.

Sendo Inova Labs unha empresa pertencente á knowledge economy, adaptamos unha ferramenta coa que contabilizar as horas dos nosos traballadores, previo traballo de definir o diferente estado de cada proxecto e das tarefas asociadas a este. Desta forma, podemos coñecer non só a produtividade de cada persoa, senón tamén coñecer o traballo que supón cada unha das fases dos nosos proxectos -ou o montante total-. Se a isto lle engadimos a parte económica, podemos establecer o rendible que pode ser cada proxecto.

Dende Inova Labs e a través do servizo ‘Apoio na adopción de solucións de xestión empresarial en mobilidade’, do programa Re-acciona, financiado por IGAPE, podemos axudarte a configurar e implantar unha ferramenta de control horario e presencial, co traballo previo de revisar o teu proceso produtivo e as fases nas que este se desenvolve, para poder estandarizar ao máximo as tarefas do día a día da empresa. Acompañámoste durante toda a posta en marcha e formamos os empregados tanto na nova ferramenta coma no novo proceso produtivo. Podemos axudarte a mellorar a produtividade dos teus knowledge workers, só tes que poñerte en contacto con nos a través do correo info@inovalabs.es.

Leer máis

 

Re-acciona e dixitalízate coa plataforma de xestión comercial

Como ser áxiles e efectivos atendendo ás necesidades dos clientes?

Co avance tecnolóxico e a hiperconectividade existentes, os usuarios pasaron a marcar a tendencia do mercado, converténdose no epicentro de operacións de calquera empresa. Os servizos están orientados a conseguir a maior satisfacción por parte do cliente, polo que é imprescindible saber o que necesitan e atendelos da maneira más eficiente posible. Isto non é unha tarefa sinxela dadas as múltiples plataformas de comunicación activas e os diferentes canles existentes. Ademais de que normalmente a información é procesada por diferentes axentes con diferentes metodoloxías e recursos.  Todo isto leva a un rexistro de información segmentado cun tratamento parcial por parte dos axentes comerciais, o que culmina nunha atención con falta de personalización e pouco achegamento ao cliente, algo a evitar se se quere gañar a súa confianza e obter a súa fidelización. Necesitase que todos os implicados traballen baixo unha mesa plataforma e cun mesmo procedemento que permita que a información rexistrada se poda agrupar e extraer conclusións que leven a realizar accións comerciais estratéxicas e de valor para a empresa.

A plataforma de xestión comercial ou CRM permite ás empresas realizar a xestión das relacións cos clientes e das oportunidades de negocio nun só lugar. Proporciona un completo control da actividade comercial e posibilita realizar un traballo colaborativo e estruturado por parte do equipo comercial. É unha ferramenta preparada para almacenar toda a información de valor das operacións comerciais, dando lugar a un aumento da eficiencia do negocio.

Grazas a dispor dunha única fonte de información e dun único procedemento, o manexo das interaccións cos clientes faise máis áxil e é posible xerar oportunidades comerciais de maior calidade. Este tipo de solucións integran todos os datos relativos ás accións levadas a acabo cos clientes así como as súas solicitudes ou comentarios en redes sociais e na web.

Por outra banda, mostra a información sintetizada, organizada e adaptada ao perfil do usuario; cunha simple ollada extráense a situación e os datos de interese sen necesidade de complexas procuras e navegacións en diferentes páxinas.

Unha visión unificada de tódalas accións

Por exemplo, no caso concreto dunha empresa con varias liñas comerciais, cada unha con diferentes produtos e axentes de campo, nas cales cada un levaba o rexistro individualizado e só se daba de alta no sistema central a oferta ao cliente,  a implantación dunha plataforma de xestión comercial permitiulles conseguir maior control sobre o proceso de vendas e adquirir un retorno máis rápido e eficiente do traballo en campo. Obtiveron unha visión máis unificada de tódalas accións que levaban a cabo baixo un proceso comercial único adaptado as casuísticas de cada liña. Adicionalmente os comerciais conseguiron unha ferramenta coa que xestionar as ofertas dende calquera lugar e en calquera momento, e por conseguinte, unha considerable mellora da atención aos seus clientes. Por outro lado, a través de ter unha da base de clientes compartida entre as diferentes liñas comerciais a xeración de oportunidades foi mais efectiva, pois identificábanse posibles sinerxías e non se realizaban accións a empresas sen interese xa visitadas por outros axentes.

O servizo ‘Apoio na adopción de solucións de xestión empresarial en mobilidade, do programa Re-acciona, financiado por IGAPE e apoiado por AMTEGA, faculta que as PEMEs podan implementar unha solución de plataforma de xestión comercial. En Inova Labs, acompañámoste dende a etapa de diagnóstico ata o seguimento da posta en marcha da solución. Axudámosche a definir os diferentes elementos involucrados na xestión comercial de maneira que a plataforma se axuste a túa situación particular. Configurámola e adaptámola contigo. Realizamos unha implantación chave en man e formamos ao persoal na utilización da solución. Se queres ser máis eficiente na xestión comercial da túa PEME, escríbenos a info@inovalabs.es.

Leer máis

 

Re-acciona e dixitalízate co Xestor Documental

É posible organizar e acceder a grandes volumes de documentos dunha forma sinxela e eficiente?

A información xerada polas empresas actuais medra cada día de forma exponencial e na maioría dos casos a lei esixe que se conserven estes documentos por un período de tempo determinado. Se a isto se suma que non sempre se conta con un sistema eficiente para organizala e que non tódolos documentos poden ser accesibles para todos  o resultado é que se acaba empregando unha gran cantidade de tempo buscando, almacenando  e organizando documentos. Esta falta de organización introduce problemas adicionais tales como, documentos obsoletos, xeración de documentos que nunca volven a utilizarse, duplicados de documentos, problemas coas versións, etc. que causan un impacto nas horas que podemos dedicar ó traballo efectivo e empeorando a calidade do servicio proporcionado.

Para mellorar a produtividade e mellorar o fluxo de traballo a mellor opción pasa por instaurar un sistema de xestión documental, que é un software baseado en tecnoloxías web que nos permite o acceso á información desde calquera lugar e con seguridade en base a perfís de acceso. É un sistema moi flexible que permite clasificar e acceder á información con gran versatilidade. Entre as súas características atópanse:

 • Definición de taxonomías e categorías de documentos, para agrupar os documentos en grandes áreas temáticas.
 • Etiquetado libre dos documentos para asignar termos clave.
 • Posibilidade de relacionar os documentos entre si.
 • Definición de ciclos de vida para os documentos, que permite obter unha traza dos estados polos que vai pasando.

Unha interface web sinxela e fácil de utilizar.

En Inova Labs, traballamos con unha ampla variedade de empresas, entre elas organismos que manexan grandes volumes de documentación e que tiñan graves problemas  para identificar e acceder ós documentos correctos. En concreto conseguiuse:

 • Evitar a perda de documentos, xa que están integrados e identificados nun único sistema, xa que pasaban gran cantidade de tempo buscando e solicitando documentos,
 • Reducir o tempo de recuperación da información, xa que gracias á clasificación e etiquetado puideron acceder a documentos dunha temática similar de forma eficiente.
 • Controlar versións: era un dos principais problemas un dos máis habituais en termos xerais, xa que segundo un estudo realizada por Perforce, o 83% dos traballadores perde tempo debido a problemas coas versións dos documentos. Entre eles destacan: buscar a versión correcta en correos electrónicos ou discos, esperar a que un compañeiro acabe de traballar dun documento, revisar e identificar os cambios realizados e traballar nun documento sen actualizar.

Unha vez adoptado conseguiuse un aumento importante na eficiencia no traballo diario, coa conseguinte redución de custos e tempo.

O servizo ‘Apoio na adopción de solucións de xestión empresarial en mobilidade’, do programa Re-acciona, financiado por IGAPE, faculta que as PEMEs podan implantar o Xestor Documental. En Inova Labs, acompañámoste dende a etapa de diagnóstico ata a posta en marcha da solución. Axudámosche a sacarlle o máximo partido configurando unha solución que se axuste a cada escenario concreto e tendo en conta a información que se considere máis relevante. Así mesmo formamos ó persoal na utilización das capacidades do xestor. Se queres sacar máis partido e organizar por fin os teus documentos, escríbenos a info@inovalabs.es

Leer máis

 

Reacciona é un programa do Igape, coa colaboración de Amtega, que pon a disposición das pemes galegas servizos de desenvolvemento estratéxico, profesionalización, innovación e adopción de solucións de dixitalización, cofinanciado polo fondo europeo de desenvolvemento rexional no marco operativo feder Galicia 2014-2020.